default_mobilelogo

Stowarzyszenie Nasza Wielkopolska otrzymało dofinansowanie od Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO. Zgodnie w umową 154/PROO/5/2022 zakupiliśmy sprzęt niebędny podczas prowadzenia wsparcia dla naszych beneficjentów.

W ramach priorutetu 5 PROO – Wsparcie doraźne - organizacje mogą uzyskać wsparcie na:

 

1) pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych – POMOC DORAŹNA,

 

2) pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – ŻYCIE PUBLICZNE,

 

3) pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym (między innym kosztów składek członkowskich, kosztów uczestnictwa w gremiach, posiedzeniach i innych wydarzeniach wynikających z członkostwa w organizacji)  istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – CZŁONKOSTWO.

 

Więcej informacji na https://niw.gov.pl/nasze-programy/proo/edycja-2022p/priorytet-5/

 

Wkrótce w partnerstwie z OTREK TRAINING AND CONSULTING Sp. z o.o. rozpoczniemy realizację projektu „Przedsiębiorzy Dolny Śląsk”. Projekt ten został skierowany do dofinansowania w ramach konkursu RPDS.08.03.00-IP.02-02-407/20 ogłoszonego przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zmniejszenie skali następujących problemów:

  • niskiego poziom aktywności zawodowej wśród kobiet, osób w wieku 50+, osób niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach

  • wysokiego odsetka osób posiadających niskiej jakości zatrudnienie

  • nierównomiernego rozwoju społeczeństwa w województwie dolnośląskim

poprzez wzrost poziomu przedsiębiorczości w województwie dolnośląskim, w szczególności na obszarach wiejskich oraz w podregionie wałbrzyskim.

Uczestnicy projektu objęci zostaną kompleksowym wsparciem zmierzającym do podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności w sferze uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej, poprawy zdolności finansowej do rozpoczęcia działalności gospodarczej a w efekcie utworzom na terenie województwa dolnośląskiego 40 nowych, trwałych przedsiębiorstw które prowadzone będą przez min.12-m-cy.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę Lidera projektu https://www.otrek.com.pl/ zakładka „projekty”.

 

Już za nami ostatnie szkolenie w ramach projektu „Zdobądź zawód i pracę” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa. W ramach projektu przeszkoliliśmy 120 osób z czego wszyscy podnieśli swoje kompetencje, a 60 osób podwyższyło swoje kwalifikacje uzyskując certyfikaty zawodowe uznawane wśród pracodawców. Przed nami kolejne miesiące w których to pośrednik pracy pomoże uczestnikom w poprawie sytuacji na rynku pracy.